08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Bağımsız Dış Denetim

1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik” ile kooperatiflere denetleme organının yapacağı denetimin dışında şartları taşıması halinde kooperatiflere dış denetim zorunluluğu getirilmiştir.
Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatifler dış denetime tabidir:

a) Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri,

b) Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

c) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler (Bu şartı art arda iki hesap döneminde sağlamaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetime tabidir.)

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Kooperatiflerin yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan art arda iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır. Yıllık net satış hasılatının hesaplanmasında varsa kooperatiflerin bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır.

Sorumlu Denetçimiz Hüseyin SARIBUĞDAY, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçi olup, ilgili mevzuata göre aynı zamanda bağımsız dış denetim belgesine sahiptir.

Top WhatsApp