08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Yeminli Mali Müşavirlik

 1- Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdiki (Tam Tasdik)

Aktif toplamı ve/veya net satış toplamı ne olursa olsun tüm mükellefler, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini, ekleriyle birlikte Yeminli Mali Müşavirlere Tam Tasdik yaptırabilirler. Tam Tasdik yaptırılması yasal olarak zorunlu olmamasına rağmen, 2023 yılında tam tasdik yaptıracak mükellefler için, 2022 yılı aktif toplamı 40.254.000,00 TL veya Net Satışlar Toplamı 80.487.000,00 TL’den fazla olan mükellefler için tam tasdik sınırı belirlenmiştir.

Tam Tasdik Yaptırmanın Avantajları:

– Tam tasdik yaptıran işletmeler, Maliye Bakanlığı tarafından incelenmiş kabul edilir.

– Buna göre, İhbar veya özel bir neden olmadıkça doğrudan incelemeye tabi tutulmazlar. (3568 Sayılı Kanun/18 Seri No’lu Genel Tebliğ)

– Tam Tasdik yaptıran mükellefler, özellikle vergisel yönden doğabilecek riskleri minimize etmiş olur.

– Genel olarak Tam Tasdik yaptıran mükelleflerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile KDV iadesi alınabilir.

– Tam Tasdik kapsamında olan mükelleflere yönelik karşıt incelemeler, Yeminli Mali Müşavir tarafından bilgi verme şeklinde yerine getirilmektedir.

Dolayısıyla mükellefler, doğrudan karşıt inceme yapma külfetinden kurtulmuş olur. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde, söz konusu mükellef ile Yeminli Mali Müşavir arasında, her yılın Ocak ayı içerisinde bir sözleşme yapılması ve Şubat ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine elektronik ortamda girilmesi gerekmektedir.

Sıra No SÜRESİNDE YAPILMIŞ TAM TASDİK SÖZLEŞMESİNİN MÜKELLEFLERE SAĞLADIĞI HAKLAR VE AVANTAJLAR YASAL DAYANAĞI
1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan 2.600.000 TL Üzerindeki KDV İadelerini YMM Raporu İle Nakden Alabilme İmkanı (Süresinde Yapılmış Tasdik Sözleşmesi Yok İse VİR’ u İle Alınabilir) 46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliği
2 1.300.000 TL Üzerindeki Diğer KDV İadelerini YMM Raporu İle Alabilme İmkanı 46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliği
3 Özel Fatura İle Yapılan Satışlarda Tam Tasdik Sözleşmesi Olması Halinde 350.000 TL’ye Kadar Nakit İade Alabilme İmkanı 46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliği
4 İmalatçı İhracatçılarda Süresinde Tam Tasdik Yapmış Mükelleflerin Aylık Nakit İade Sınırı 10.000 TL yerine 100.000 TL Olarak Dikkate Alınır 41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği
5 Gelir/Kurumlar Vergisinden Kesinti Yoluyla Ödenmiş, Henüz Sonuçlanmamış Nakit İade Taleplerine De Uygulanmak Üzere; Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Yapmış Mükelleflere 1.1.2023 Tarihinden İtibaren Üst Limit 1.515.000 TL. Olarak Uygulanır. (Yeni Belirleme Yapılmadığından, Tebliğe Göre Yeniden Değerleme Oranında Artırıldığında) 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle 252 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklik
6 KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulamasından (İTUS) Yararlanılabilmesi İçin Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Aranır (Diğer Şartlarla Birlikte) 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği
7 Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflerin Artırımlı Teminat Uygulamasında (ATU) %60 Teminattan Yararlanma İmkanı (Diğer Şartlarla Birlikte) 2 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği
8 Mal Teslimi/Hizmet İfalarına Yönelik Düzenlenen Faturaların Karşıt İncelemeleri YMM’ler Arası Bilgi İsteme / Teyit Yazıları İle Yapılabilme İmkanı 27,29 ve 45 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Genel Tebliğleri

2- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Diğer Tasdik Hizmetleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen tam istisna kapsamındaki mal ve hizmet teslimlerinden (İhracat, İhraç Kayıtlı Teslim, Uluslararası Taşımacılık, Teşvik Belgeli Makine ve Teçhizat Teslimleri gibi) ve indirimli oranlı (%1 ve % 8) teslimlerden doğan KDV iadesi işlemleri, şirketimiz tarafından hızlı ve titiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından verilen diğer tasdik hizmetleri;

a- Sermayenin ödendiğine ve artışının tespitine yönelik hizmetler,
b- IPA Çerçeve Anlaşması uyarınca (TKDK, vb) KDV iadesi tasdik hizmetleri,
c-TÜBİTAK Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki,
d- Kalkınma ajansları tarafından onaylanmış projelerin harcama teyidine yönelik hizmetler,
e- Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara yönelik tasdik hizmetleri,
f- Gümrük beyannamelerin ve ithalatçı bilgi formunun onaylanmasına yönelik hizmetler,
g-Bankalardan ve diğer finans kurumlarından talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
h- Dahilde işleme izin belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılmasına yönelik tasdik hizmetleri,
i- Özel denetim ve özel amaçlı rapor hizmetleri
Top WhatsApp